Ship repair
and modernization works

Kurshskaja kosa